Nieuwsbrief algemeen bestuur

Via deze link is de laatste nieuwsbrief van het algemeen bestuur te lezen.

Nieuwsbrief algemeen bestuur

De nieuwsbrief van oktober van het hoofdbestuur is verstuurd per mail naar alle leden.

Grote Clubactie

Celeritas doet mee met de grote clubactie. Onze korfballeden hebben allemaal een verkoopboekje met QR code meegekregen waarmee ze proberen zo veel mogelijk geld voor de club te verdienen. Heb je de lotenverkoper gemist en wil je ons steunen. Via deze link is het mogelijk om rechtstreeks online loten te kopen.

Logo Grote Clubactie

Mont Ventoux

Malaucene 11 september

Beste donateur, eindelijk is het zover.

Vorig jaar twee keer uitgesteld en nu mag het met max. 500 deelnemers.

Ik ben al die tijd in training gebleven. Vandaag heb ik gemerkt dat het goed gewerkt heeft. Het was een strijd maar ik heb het gehaald.

Wat het extra zwaar maakt zijn de emoties die automatisch meespelen in deze tocht.

Bij de start om half elf op het plein in Malaucene staat het Brabants dweilorkest DuBend de start in te leiden. De wandelaars en de renners die de berg 2 of 3 keer beklimmen zijn dan al weg.

Op het plein staan allemaal mensen die direct of indirect te maken hebben of hebben gehad met ALS. Fietsers, patiënten, helpers van de patiënten familieleden en vrienden.

Lees verder

ALV Celeritas

Graag nodigen wij onze leden uit voor de Algemene Ledenvergadering van Celeritas op woensdag 29 september om 19.30 uur.
Gezien de versoepelingen van de coronamaatregelen zijn alle leden die voldoen aan de gezondheidseisen inzake corona welkom.
De vergadering zal worden gehouden in de kantine.

De volgende bijlagen zijn naar alle leden verstuurd via de mail:

 • agenda van de ALV
 • jaarrekening Celeritas
 • Begroting Celeritas

Ledenvergadering korfbal

We nodigen je van harte uit voor de ledenvergadering van de afdeling korfbal op woensdag 15 september om 19:00 uur.

Agenda:

 • Welkom
 • Ingezonden stukken
 • Verkiezing nieuwe bestuursleden: Angela, Liza en Sterre
 • Beleidsplan 2021 – 2025
 • Begroting 2021/2022 + contributies
 • Vacature hoofdbestuur
 • Rondvraag
 • Sluiting

Voor het geval het vereiste aantal leden (één derde van het aantal stemgerechtigde leden) conform artikel 29 van het Huishoudelijk reglement niet aanwezig is, word je hierbij eveneens – met inachtneming van artikel 37 lid a van het Huishoudelijk reglement – uitgenodigd voor de ledenvergadering van de afdeling korfbal om 19.05 uur op dezelfde dag en plaats. De agenda voor deze tweede vergadering is dezelfde als die van de vergadering van 19:00 uur.

De vergadering zal worden gehouden in de kantine. Om een beeld te krijgen hoeveel (ouders van) leden er komen willen we graag van te voren weten wie er naar de vergadering komt. Je kunt je aanmelden bij korfbal@celeritas.nl . Als je je niet aanmeldt rekenen we niet op jouw komst. Je hoeft je dus niet af te melden.

Nieuwsbrief

Op 26 augustus is er een nieuwsbrief verstuurd met allerlei informatie over de najaarscompetitie. Een deel van de informatie is ook op de website te vinden:

Scheidsrechtersrooster

Kantine- en schoonmaakrooster

Klaverjassen

De kaarten komen weer tevoorschijn voor het klaverjassen voor het seizoen 2021/2022. De speeldata zijn altijd de laatste maandag van de maand behalve december ivm de kerstdrive.

De data kunt u als volgt noteren:
27 sept, 25 okt, 29 nov, 20 december 2021
31 Jan, 28 febr, 28 maart 2022. 
De aanmeldingsformulieren zullen op het prikbord in de kantine worden gehangen waar u zich met een koppel kunt inschrijven . Indien u geen medespeler heeft kunt u zich toch inschrijven. Wij gaan dan op zoek voor u om er een te vinden. Tot ziens op de eerste klaverjas avond.

Willem Haver
Jacques Müller

Datum Algemene Ledenvergadering

De geplande Algemene Ledenvergadering die gepland stond op dinsdag 28 september is verplaatst naar WOENSDAG 29 september, aanvang 19.30 uur

Nieuwsbrief van het hoofdbestuur

Van het hoofdbestuur
In de afgelopen drie maanden is het (interim) hoofdbestuur vier keer bij elkaar geweest. Omdat er drie nieuwe bestuursleden zijn (Andries v. Vaart, Marian Langereis en Stef Anink), hebben we vooral oriënterende gesprekken gevoerd. Onder andere een Covid-proef bijeenkomst met de besturen van de korfbal en de petanque, waarin voornamelijk gesproken is over het te voeren beleid van de club. Het beleid van de korfbalafdeling werd al snel aangeleverd, van de petanque is dit binnen het eigen bestuur momenteel ter bespreking.
Verder wordt door een van de bestuursleden uitgebreid geïnventariseerd hoe Celeritas zich aan de buitenkant van het gebouw kan profileren middels bijvoorbeeld frames met foto’s van de beide sporten die op ons terrein worden gespeeld. Onder dit onderwerp valt ook de verbetering van de huidige websites van Celeritas.
Ook is intern bekeken hoe een mogelijke uitbreiding van de kantine gerealiseerd kan worden. Vooral tijdens toernooien is de huidige kantine te klein. Het hoofdbestuur is van mening dat een uitbreiding zodanig uitgevoerd moet worden dat Celeritas er jarenlang van kan profiteren. Uiteraard zit daar een fiks kostenplaatje aan, dus dit zal dan ook in een Algemene Ledenvergadering aan de orde gesteld moeten worden. Een en ander is ook nog afhankelijk van de mogelijke aanpassingen van het terrein (in samenwerking met de naastgelegen tennisvereniging). Ook de gemeente Alkmaar heeft hier zeggenschap over en deze heeft aangegeven dat, wat hen aangaat, niet eerder dan in 2023 hier verder over gesproken zal worden.
Het belangrijkste punt van bespreking is volgens het hoofdbestuur de aanpassing van de (verouderde) statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging.
Hierbij hebben wij de hulp ingeroepen van een van de leden van de petanque, Leopold Kuppers. Momenteel ligt een concept-statuut bij de notaris; de bedoeling is om deze dan samen met het nieuwe huishoudelijk reglement ter goedkeuring voor te leggen in een eerstvolgende Algemene Ledenvergadering.
Deze Algemene Ledenvergadering hopen wij op dinsdagavond 28 september weer fysiek met alle leden te kunnen houden, alles nog steeds afhankelijk van de dan geldende Corona-maatregelen. Uiteraard zullen wij de leden op tijd hierover in kennis stellen.
Wel vragen wij alle leden om input, dus als u opmerkingen of ideeën hebt, laat het ons weten via het emailadres bestuur@celeritas.nl.
Overigens: het hoofdbestuur bestaat nu nog uit vier personen. We willen graag dat er een vijfde persoon bij komt, want met een vijfde bestuurslid zijn we meer mans. Wie komt het hoofdbestuur compleet maken?
Wij vergaderen in principe elke 1e dinsdagmorgen van maand.
Update corona maatregelen
Vanaf zaterdag 5 juni mogen de kantine en kleedkamers weer open. Tot 22.00 uur mogen we open zijn. Zowel binnen als buiten vragen we iedereen om zoveel mogelijk op dezelfde plek te blijven zitten. Binnen geldt een mondkapjesplicht. Als je aan een tafel zit mag deze af. Aan tafels mogen maximaal 4 personen plaatsnemen.