Ledenvergadering korfbal

We nodigen je van harte uit voor de ledenvergadering van de afdeling korfbal op woensdag 15 september om 19:00 uur.

Agenda:

  • Welkom
  • Ingezonden stukken
  • Verkiezing nieuwe bestuursleden: Angela, Liza en Sterre
  • Beleidsplan 2021 – 2025
  • Begroting 2021/2022 + contributies
  • Vacature hoofdbestuur
  • Rondvraag
  • Sluiting

Voor het geval het vereiste aantal leden (één derde van het aantal stemgerechtigde leden) conform artikel 29 van het Huishoudelijk reglement niet aanwezig is, word je hierbij eveneens – met inachtneming van artikel 37 lid a van het Huishoudelijk reglement – uitgenodigd voor de ledenvergadering van de afdeling korfbal om 19.05 uur op dezelfde dag en plaats. De agenda voor deze tweede vergadering is dezelfde als die van de vergadering van 19:00 uur.

De vergadering zal worden gehouden in de kantine. Om een beeld te krijgen hoeveel (ouders van) leden er komen willen we graag van te voren weten wie er naar de vergadering komt. Je kunt je aanmelden bij korfbal@celeritas.nl . Als je je niet aanmeldt rekenen we niet op jouw komst. Je hoeft je dus niet af te melden.